Všeobecné obchodné podmienky – LEARN-BOOKINGS.SK

I.Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Registrácie Členstva na mimoškolské vzdelávacie kurzy Learn-Bookings (ďalej len „Prihláška") a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a študentom.
 2. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):

  Eggresh s.r.o.
  Podjavorinskej 3384/3 
  Poprad, 058 01
  Slovensko

  IČO: 42346703
  DIČ: 2023850763

  Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblasti rezervačných portálov  a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby v oblasti danej problematiky (ďalej len „Vzdelávacie služby“).
 3. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

II. Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz v oblasti rezervačných portálov a služieb, ktoré spadajú do danej problematiky.  „Learn-Bookings.sk“ (ďalej len „štúdium“). Cieľom je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie nástrojov v online svete, ktoré sa týkajú krátkodobého prenájmu.

III. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje sám alebo prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie za pomoci videí počas celého trvania plateného vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitý prístup pre každého Študenta, teda všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
 2. Používateľ je povinný otestovať ešte pred uhradením registračného poplatku, či mu prehrávanie video tutoriálov funguje s jeho technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým pripojením. K tomuto otestovaniu slúžia zadarmo prístupné úvodné ukážkové intro videá na stránke www.learn-bookings.sk v sekcii bezplatné kurzy. Úhradou registračného poplatku za platené služby  užívateľ potvrdzuje, že sa mu ukážkové video prehráva bez problémov a akceptuje rovnakú kvalitu a spôsob prehrávania pre samotnú Službu.

 

IV. Školné a platobné podmienky

 1. Výška poplatku za absolvovanie video kurzov  sa riadi platným cenníkom členstiev zverejneným na webstránke www.learn-bookings.sk k dátumu objednania kurzu.
 2. Zákazník berie na vedomie, že platobné údaje potrebné k plateniu poplatku (štvrťročné predplatné) budú uchovávané na strane platobnej brány Stripe, ktorá s týmito údajmi nakladá podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (najvyššia úroveň dátovej bezpečnosti vo finančnom sektore).

V. Podmienky ukončenia štúdia

 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
  a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Študentom,
  b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
  c) odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach.


Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Študenta

 1. Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.
 2. Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za účasť na registrácii vo video portáli Learn-bookings.sk

 

VI. Reklamačný poriadok

 1. Online kurz
  Zaplatením členského poplatku s prístupom k digitálnemu obsahu dobrovoľne súhlasíte s tým, že strácate právo na odstúpenie od zmluvy po začatí jej plnenia.
 2. Platba a nárok na kurz
  Zaplatením sumy za registráciu má študent právo na účasti na online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

 

VII. Autorské práva

 1. Zákazník je oprávnený prezerať si materiály z portálu www.learn-bookings.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.learn-bookings.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.learn-bookings.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.learn-bookings.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
 2. Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
 3. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
 4. Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov 7.1, 7.2, 7.3 a 7.4 tohto odstavca.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Účastník registráciou na portál prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu sprístupnenia digitálneho obsahu. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram